Θέμα: «Οκτώ Εργάτες Καθαριότητας θα προσλάβει ο Δήμος Καρπάθου»  

Την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων γνωστοποίησε Δήμαρχος Καρπάθου. Ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του έξι Εργάτες Καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και δύο Οδηγούς Απορριμματοφόρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρωτοκολλημένη,

πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καρπάθου, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής τους,

δηλαδή έως και την 21-03-2014.

Θέμα: «Οκτώ Εργάτες Καθαριότητας θα προσλάβει ο Δήμος Καρπάθου.