20140915_095135     Θέμα: « Προσλήψεις στον Δήμο Καρπάθου»

Σας ενημερώνουμε ότι από το Γραϕείο Προσωπικού του Δήμου μας ανακοινώθηκε η  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Καρπάθου

Κάρπαθος

ΔΕ Ηλεκτρολόγου Εναερίτη

8 μήνες

1

102

Δήμος Καρπάθου

Κάρπαθος

ΔΕ Υδραυλικών

8 μήνες

2

103

Δήμος Καρπάθου

Κάρπαθος

ΥΕ Βοηθών Υδραυλικών

8 μήνες

1

104

Δήμος Καρπάθου

Κάρπαθος

ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων

5 μήνες

1

Οι ενδιαϕερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν μέχρι και τις 10 Οκτωβρίου 2014, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εϕόσον η εξουσιοδότηση ϕέρει την υπογραϕή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραϕεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης, Γραϕείο Προσωπικού, υπόψη κου Αλεξιάδη Εμμανουήλ (τηλ. επικοινωνίας: 2245360127). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που ϕέρει ο ϕάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσϕράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηϕίων.

Από το Γραϕείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου

Θέμα: « Προσλήψεις στον Δήμο Καρπάθου»