ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο α) ως προς το Άρθρο 4: Φορέας εκτέλεσης και διαχείρισης των έργων, β) ως προς το Άρθρο 8: Επίλυση διαφορών και γ) ως προς το άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης και ακύρωση της υπ.αριθμ. 190/2016 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Εισηγητής: Προϊστάμενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου κ.Τριάνταφυλλος Καραγιάννης

Σχετ. Αριθ.Πρωτ.3113.1/104434/2016 έγγραφο Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής περί «Παροχής «σύμφωνης γνώμης» επί σχεδίων Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων» και προκειμένου να εναρμονιστεί η προγραμματική σύμβαση με τις παρατηρήσεις που αναγράφονται σε αυτό για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στην Κάρπαθο» είναι απαραίτητες οι παρακάτω τροποποιήσεις:

α) Άρθρο 4: Φορέας εκτέλεσης και διαχείρισης των έργων – Απαλοιφή της δεύτερης και τρίτης παραγράφου «Με την ολοκλήρωση και παράδοση….Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» καθώς παρέλκει επειδή ρυθμίζεται ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4146/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν.4313/2014 (Α’261).

β) Άρθρο 8: Επίλυση διαφορών – Αντικαθίσταται ως εξής: «Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

γ) Άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης – Τροποποιείται ως εξής: «Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται αφενός η «σύμφωνη γνώμη» του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και αφετέρου η έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων μερών.

Προκειμένου λοιπόν να υλοποιηθεί η εν λόγω προγραμματική σύμβαση, παρακαλούμε για την έγκριση τροποποίησης της.

Συνημμένα
– Σχέδιο Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης
«Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας
Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο»

Ο
Αντιπεριφερειάρχης,

Φιλήμονας Ζαννετίδης

ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή και Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο