Στη Ρόδο σήμερα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) , που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο Γεώργιο και εδρεύει στη Σύρο (Ερμούπολη, 84100 Σύρος)
2. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου που εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο Δ.Σ κ.Χριστοδούλου Μιχαήλ και εδρεύει στη Ρόδο

έχοντας υπόψη :

• Τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010
• Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2971/2001 (Α’ 285)
• Τις διατάξεις του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90Α/18-4-2013), όπως εκάστοτε ισχύει.
• Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016),
• Τις διατάξεις του Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 148Α/08-08-2016),
• Την υπ’ αριθμ. 8112.6/03/14/5-2-2014 ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠΝΕ Εγκύκλιο
• Την με αριθ.πρωτ.3113.1/104434/2016 Παροχή «Σύμφωνης Γνώμης» Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
• Την με αριθμ. /2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου
• Την με αριθμ. / Απόφαση του Δ.Σ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου
• Την με αριθμ. / Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
• Την με αριθμ. Α/Α / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: )
• Τον αριθμό καταχώρησης α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.

συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται τα εξής :

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι παραπάνω με αριθμό 1, 2 αναφερόμενοι – συμβαλλόμενοι (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) και τo Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω προκειμένου να εκτελεστεί το έργο «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο», συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με τους παρακάτω όρους :

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στη συνεργασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση «Μελέτη, κατασκευή και Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο»:
Είναι αποδεδειγμένο πως ένα τέτοιο εγχείρημα, ίδρυση Υδατοδρομίων, θα λειτουργήσει ευεργετικά για την άρση της απομόνωσης των απομακρυσμένων νησιωτικών μας περιοχών, την σύσφιξη των σχέσεων των τοπικών κοινωνιών με τον κυρίως εθνικό κορμό της χώρας αλλά και μεταξύ τους, καθώς και την εμπορική και κοινωνική ανάπτυξη νησιών και τόπων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που σήμερα δικαιολογημένα αισθάνονται στο περιθώριο.
Η δραστηριοποίηση υδροπλάνων, δύναται να λειτουργήσει ως ένας εναλλακτικός τρόπος μετακίνησης, μία επιπλέον συγκοινωνιακή επιλογή, επικουρικά και συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από την ακτοπλοΐα και τις αερομεταφορές.
Η λειτουργία υδατοδρομίων δημιουργεί μια σημαντική αναπτυξιακή προοπτική, αφού ενισχύεται ο τομέας του τουρισμού που αποτελεί για τα νησιά, βασικό πυλώνα ανάπτυξης, ενώ δημιουργείται ένα σημαντικό πεδίο επένδυσης με σημαντικά οφέλη ιδιαίτερα για τις νησιωτικές μας κοινωνίες.
Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση των υδροπλάνων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την προσπάθεια για άρση της απομόνωσης σημαντικών τμημάτων της ελληνικής επικράτειας και θα συμβάλλει στο να αντιμετωπιστούν οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των μετακινήσεων, δεδομένου ότι τα υδροπλάνα δύνανται να εκτελούν πτήσεις για τη μεταφορά επιβατών (τακτικές ή έκτακτες), για περιηγητικές εκδρομές, για τη μεταφορά φορτίου (φαρμάκων, τροφίμων, τύπου) κα.

ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη.
Η διάρκεια της είναι τριάντα ημερολογιακοί (30) μήνες, μετά την ημέρα της υπογραφή της.

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει :
1.1 Να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάθεσης εκπόνησης των απαιτούμενων Τεχνικών Μελετών καθώς και των απαιτούμενων Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μελέτες ΜΠΕ)»
1.2 Να προωθήσει όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοση των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο.
1.3 Την προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού για το σταθμό Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης (Υδατοδρόμια) Υδροπλάνων (Σ.Π.Α.Υ.), σύμφωνα με τα απαιτούμενα από τη σχετική νομοθεσία και τα προβλεπόμενα από τις τεχνικές μελέτες.
1.4 Το κόστος για την έκδοση των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας και κατασκευής Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο καθώς και κάθε παράβολο ή φόρος που θα προκύψει για την έκδοσή της θα καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ν.Α. και από τον ΚΑΕ 9899 ή από άλλο ενδεδειγμένο Κ.Α.Ε., σε περίπτωση αλλαγής πηγής χρηματοδότησης.

2. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου αναλαμβάνει :
2.1 Να προσδιορίσει και να διαθέσει χώρο – για τις ανάγκες χωροθέτησης – εντός του λιμένα, καθώς και εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για τη λειτουργία σταθμού Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης (Yδατοδρομίου) Υδροπλάνων (ΣΠΑΥ) και ότι άλλο απαιτείται για συμπλήρωση του τεχνικού φακέλου και των φακέλων των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομίου.
Ο Χώρος Δημιουργίας Σταθμού Προσθαλάσσωσης – Αποθαλάσσωσης Υδροπλάνων (ΣΠΑΥ), θα επιλεγεί κατόπιν πρότασης – υπόδειξης του Δ.Λ.Τ. Νότιας Δωδεκανήσου και σε συνεργασία με τους μελετητές.

ΑΡΘΡΟ 4
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κύριος του έργου είναι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου και με την παρούσα σύμβαση, ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου, ανέρχεται στο ενδεικτικό και ανώτατο ποσό των εκατόν πενήντα χιλ. ΕΥΡΩ (150.000,00 €) προ Φ.Π.Α.
Το έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και θα βαρύνει τον Φορέα χρηματοδότησης θα καλυφθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ν.Α. και από τον ΚΑΕ 9899 ή από άλλο ενδεδειγμένο Κ.Α.Ε., σε περίπτωση αλλαγής πηγής χρηματοδότησης.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται όλες οι επιμέρους δαπάνες προκειμένου να εκτελεστεί η παρούσα σύμβαση, όπως π.χ. το κόστος για την έκδοση των Αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας και κατασκευής Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο καθώς και κάθε παράβολο ή φόρος που θα προκύψει για την έκδοσή της.
Στο παραπάνω ποσό, δεν περιλαμβάνεται το κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων εάν αυτές απαιτηθούν.

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι συμβαλλόμενοι εκτιμώντας τη σοβαρότητα του αντικειμένου της Σύμβασης και διαπιστώνοντας την ανάγκη για την όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη αποφάσεων αποφασίζουν όπως ορισθεί Κοινή Επιτροπή Εποπτείας και Παρακολούθησης.
Στην Επιτροπή συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των συμβαλλομένων μελών, οι οποίοι θα οριστούν από τους νομίμους εκπροσώπους των φορέων και θα είναι:
1. Ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ).
2. Ένας (1) εκπρόσωπος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου
3. Ένας (1) εκπρόσωπος του οικείου Δήμου της νήσου, όπου θα γίνει η κατασκευή.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και θα ορίζεται στην απόφαση ορισμού εκπροσώπων του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου.
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τη διαπίστωση της πορείας του έργου. Η Επιτροπή προβαίνει επίσης στην παραλαβή της μελέτης και του έργου.
Η Επιτροπή συγκαλείται με πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση γράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και έκτακτα όταν προκύψει θέμα ή ζητηθεί από δύο τουλάχιστον μέλη της, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.
Ο πρόεδρος μπορεί να αναθέσει σε μέλος, ή μέλη της επιτροπής την εισήγηση θέματος της ημερήσιας διάταξης. Μπορεί επίσης να καλεί στις συνεδριάσεις τα αρμόδια τεχνικά στελέχη των δύο φορέων καθώς και οποιονδήποτε κρίνει σκόπιμο για παροχή πληροφοριών ή απόψεων σχετικά με τα συζητούμενα θέματα.

ΑΡΘΡΟ 7
ΡΗΤΡΕΣ
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται από κοινού για την ορθή και πιστή εφαρμογή της παρούσας σύμβασης. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον άλλο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο. Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας ή αμέλειας προς αποκατάσταση από της πλευράς του ενός μέρους έχει ο αντισυμβαλλόμενος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημιά.

ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

ΑΡΘΡΟ 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Για τη τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης απαιτείται αφενός η «σύμφωνη γνώμη» του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και αφετέρου έγγραφη συμφωνία, η οποία θα υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των συμβαλλόμενων μερών.
Η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία πήραν από ένα έκαστος των συμβαλλόμενων μερών.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Ο Περιφερειάρχης

Χατζημάρκος Γεώργιος

Για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου
Ο Πρόεδρος

Χριστοδούλου Μιχαήλ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ