20140901_171958Νέα προγράμματα κατάρτισης «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με πιστοποίηση
ΕΦΕΤ», θα υλοποιήσουν το Κ.Ε.Κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ και η αναπτυξιακή εταιρεία του
Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου Δ.ΕΤ.Α.Π. τον Απρίλιο 2016 σύμφωνα με την Υ.Α.
14708/2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το σεμινάριο είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθήσουν επιχειρηματίες και υπάλληλοι
που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εμπορεύονται, διακινούν, παράγουν ή
μεταποιούν τρόφιμα. Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να έχουν καταρτισμένο όλο το
προσωπικό τους που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα (συσκευασμένα ή μη) διαφορετικά
υπόκεινται σε διοικητικά πρόστιμα κατόπιν ελέγχου.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι για να πάρουν το
απαραίτητο πιστοποιητικό κατάρτισης είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή
αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη Ρόδο κατόπιν προγραμματισμού από τον ΕΦΕΤ.
Η κατάρτιση διαρκεί 10 ώρες, θα υλοποιηθεί σε 2 ημέρες (2 πεντάωρα) κι έχει κόστος 80€
(συμπεριλαμβανομένου του παράβολου εξέτασης ΕΦΕΤ που είναι 30 €).
Οι επόμενες ημερομηνίες για παρακολούθηση του σεμιναρίου στη Ρόδο θα είναι
μέσα στον Απρίλιο 2016 και συγκεκριμένα:
∼ 9 και 10 Απριλίου (Σαββατοκύριακο) και ώρες 09.00-14.00
∼ 11 και 12 Απριλίου (Δευτέρα και Τρίτη) και ώρες 16.00-21.00
Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτά θα έχουν όσοι καταθέσουν την αίτηση και την
προκαταβολή 50€ το αργότερο έως την Παρασκευή 04 Μαρτίου 2016 και ώρα 14:00, Σε
περίπτωση συμπλήρωσης των τμημάτων θα δημιουργηθούν νέα σε μεταγενέστερες
ημερομηνίες.
Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων & προκαταβολής:
• Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου – ΔΕΤΑΠ, Γρηγορίου Λαμπράκη 8
(κτήριο Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Α’ όροφος), Ρόδος, τηλ: 2241044288,
2241044280
• ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς, Πάρκο Ροδίνι, τηλ: 2241070615

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΦΕΤ