1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2017.
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017.
3. Μίσθωση κτιρίων για προσωρινή στέγαση ΕΠΑΛ και Γυμνασίου Πηγαδίων.
4. Επικύρωση πρακτικών προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών έτους 2017.
Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη διότι η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού γίνεται :

Α. Για να ξεκινήσει άμεσα η προμήθεια των προκατασκευασμένων αιθουσών για τα σχολεία και Β. Για τροποποίηση ΟΕΥ που αφορά την πρόσληψη προσωπικού γιατί με τον ν. 4479/2017 δίνεται καταληκτική προθεσμία έως τις 31/07/2017.

Συνεδριάζει σήμερα εκτάκτως στις 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: